+2

[Procedural Programming + Ada] Bài 4 - Packages & Sub-Programs

Trong tất cả các ví dụ trước đó thì chúng ta đã sử dụng một tệp main.adb duy nhất được chỉnh sửa code nhiều lần để tìm hiểu về các yếu tố đơn giản. Tuy nhiên, Ada rất xem trọng việc tách chương trình mà chúng ta viết thành nhiều tệp khác nhau và vì vậy nên chỉ cho phép định nghĩa một khối code tổng quan trong mỗi tệp code.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;


function Sub is
  -- 
begin
  Put_Line ("Just a sub-program");
end Sub;


procedure Main is
  --
begin
  Put_Line ("The main program");
end Main;
gprbuild -q -P learn_ada.gpr

learn_ada.gpr:1:09: warning: there are no sources of language "c" in this project
main.adb:12:01: error: end of file expected, file can have only one compilation unit
gprbuild: *** compilation phase failed

Dòng warning đầu tiên là do mình đã khai báo thêm có sử dụng C kèm trong project, nếu bạn không muốn thấy thông báo này hiện lặp lại thì có thể bỏ C trong danh sách ngôn ngữ sử dụng trong tệp learn_ada.gpr.

Như vậy là trình biên dịch sẽ báo lỗi ngay ở vị trí mà chúng ta bắt đầu định nghĩa khối procedure thứ hai. Và để tiếp tục tiến xa hơn, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu cách tạo ra và sử dụng các package.

Package

Khái niệm package trong Ada có thể được hiểu với ý nghĩa tương đương với thư viện library trong C. Chúng ta sẽ cần tạo ra một tệp khai báo tổng quan bao gồm các hằng số constant và chữ ký của các sub-program mà thư viện đó cung cấp. Tương ứng với kiểu tệp khai báo header.h của C thì chúng ta sẽ có một tệp cấu hình specification.ads. Và tệp mã nguồn cũng chứa code logic chi tiết được Ada gọi là body.adb và yêu cầu đặt cùng tên với tệp cấu hình.

Dưới đây là một ví dụ về code khai báo cấu hình cho một package với các giá trị hằng constant và một procedure để mở cho code bên ngoài sử dụng. Khá giống với cách tổ chức thư viện library của C, tuy nhiên đối với các thành phần hỗ trợ không muốn để mở cho code bên ngoài thấy thì chúng ta vẫn phải khai báo đầy đủ và đặt ở phía bên dưới chỉ dẫn private.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

package Week is

  Sun : constant String := "Sunday";
  Mon : constant String := "Monday";
  Tue : constant String := "Tuesday";
  Wed : constant String := "Wednesday";
  Thu : constant String := "Thursday";
  Fri : constant String := "Friday";
  Sat : constant String := "Saturday";

  procedure Put_Weeks;
  
private

  -- private members go here

end Week;

Và ở tệp code .adb thì chúng ta cũng chỉ sử dụng để viết code chi tiết cho các sub-program chứ không có code định nghĩa của các kiểu dữ liệu.

package body Week is

  procedure Put_Weeks is
   --
  begin
   Put_Line ("Sun means " & Sun);
   Put_Line ("Mon means " & Mon);
   Put_Line ("Tue means " & Tue);
   Put_Line ("Wed means " & Wed);
   Put_Line ("Thu means " & Thu);
   Put_Line ("Fri means " & Fri);
   Put_Line ("Sat means " & Sat);
  end Put_Weeks;
  
end Week;

Bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng package Week trong chương trình chính.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Week; use Week;

procedure Main is
  --
begin
  Put_Line ("Using package: Week");
  Put_Weeks;
end Main;
Using package: Week
Mon means Monday
Tue means Tuesday
Wed means Wednesday
Thu means Thursday
Fri means Friday
Sat means Saturday
Sun means Sunday

Trong trường hợp cần kiến trúc chương trình với nhiều package xếp lớp. Ví dụ như trong Week chúng ta cần chia nhỏ thành các package nhỏ hơn thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Trong thư mục week chúng ta sẽ tạo thêm thư mục child.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

package Week.Child is
  procedure Put_Week_Child;
end Week.Child;
package body Week.Child is

  procedure Put_Week_Child is
   --
  begin
   Put_Line ("Child package of Week");
  end Put_Week_Child;

end Week.Child;

Và sử dụng Week.Child tại chương trình main giống như một package độc lập.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Week.Child; use Week.Child;

procedure Main is
  --
begin
  Put_Line ("Using package: Week.Child");
  Put_Week_Child;
end Main;
Using package: Week.Child
Child package of Week

Sub-program

Có hai kiểu sub-program trong Ada, đó là các các Thủ Tục procedure và Hàm function. Điểm khác biệt căn bản giữa hai kiểu sub-program này đó là một Hàm function sẽ luôn luôn trả về một giá trị ở vị trí được gọi, còn một Thủ Tục procedure thì không bao giờ.

Và ngược lại, một Hàm function sẽ không bao giờ tạo ra thay đổi tác động tới các yếu tố bên ngoài chính nó, còn một Thủ Tục procedure lại sẽ luôn tác động lên các yếu tố bên ngoài ví dụ như trạng thái hiển thị và các biến ngoại vi.

Hay nói một cách khác, Ada không hỗ trợ việc tạo ra một sub-program vừa tạo ra sự thay đổi tới môi trường bên ngoài và vừa trả về một giá trị ở vị trí được gọi. Chính sự phân bổ chức năng của các sub-program được định hình rõ ràng ở cấp độ cú pháp của ngôn ngữ như thế này, sẽ buộc chúng ta hình thành thói quen thiết kế các sub-program có chủ đích rõ ràng hơn.

Ví dụ nếu cần thực hiện một thao tác thay đổi trạng thái hiển thị của console thì hiển nhiên chúng ta sẽ phải nghĩ tới một procedure. Còn nếu cần một công cụ hỗ trợ thu gọn logic tính toán thì có thể chúng ta sẽ muốn sử dụng một function hơn - để đảm bảo là sẽ không có dòng code đi lạc nào tạo ra hiệu ứng biên side-effect không mong muốn.

procedure

Từ đầu cho tới giờ thì chúng ta đã sử dụng các procedure căn bản không có các tham số parameter. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ định nghĩa procedure có các tham số. Để thuận tiện thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một procedure Increment trong package Week.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

package Week is

  -- ... constant String ...

  procedure Put_Weeks;
  
  procedure Increment
   ( Day : in Integer
   ; Increased : out Integer );
  
end Week;
package body Week is

  -- procedure Put_Weeks ...
  
  procedure Increment
   ( Day : in Integer
   ; Increased : out Integer ) is
  begin
   Increased := Day + 1;
  end Increment;
  
end Week;

Và sau đó thử sử dụng Increment trong Main:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Week;

procedure Main is
  Day : Integer;
begin
  Day := 0;
  Week.Increment (Day, Day);
  Put_Line ("Increased :" & Integer'Image (Day));
end Main;
Increased : 1

Ngoài yếu tố định kiểu dữ liệu của các tham số thì procedure có thêm các từ khóa inout đính kèm ở phía trước. Từ khóa in sẽ giúp chúng ta giới hạn chức năng của tham số Day trong code logic chi tiết của Increment, và đảm bảo sẽ không có thao tác nào tạo ra sự thay đổi giá trị qua tên tham chiếu Day.

Trong khi đó thì từ khóa out sẽ giúp chúng ta đảm bảo rằng, procedure này sẽ bắt buộc phải tạo ra tác động thay đổi thông qua tên tham chiếu Increased, và chỉ có thể thực hiện thao tác đọc dữ liệu lưu trữ trong Increased sau khi đã thao tác thay đổi giá trị.

Còn trong trường hợp chúng ta sử dụng cả inout cho cùng một tham số, thì từ khóa in sẽ cho phép đọc dữ liệu trong tham số đó trước khi có thao tác thay đổi giá trị lưu trữ, và từ khóa out sẽ tạo ràng buộc là procedure chắc chắn sẽ phải tạo ra tác động thay đổi dữ liệu thông qua tham số đó.

Trong môi trường của C thì chúng ta có thể sử dụng từ khóa const để mô phỏng lại các tham số in, còn các tham số out thì sẽ là các con trỏ pointer.

#include <stdio.h>

#define procedure void
#define in(type) const type
#define out(type) type*

procedure increment
  ( in(int) day
  , out(int) increasedRef )
{ // - begin
  *increasedRef = day + 1;
} // - end

procedure main ()
{ // - is
  int day;
  // - begin
  day = 0;
  increment (day, &day);
  printf ("Increased : %i \n", day);
} // - end

Bây giờ giả sử ở bên trong code định nghĩa procedure, nếu chúng ta thực hiện một phép gán thay đổi giá trị trên tên tham chiếu Day trong code ví dụ của Ada - hay day trong code ví dụ của C ở trên, thì chắc chắn trình biên dịch sẽ thông báo lỗi.

Tuy nhiên thì khi mô phỏng lại tham số out của Ada bằng con trỏ pointer trong C thì chúng ta không thể đảm bảo được rằng tham số đó chắc chắn phải được sử dụng. Nếu chúng ta quên không tạo ra thao tác nào tác động tới con trỏ đó thì trình biên dịch của C cũng sẽ không đưa ra nhắc nhở nào.

Bạn thấy đấy, nếu xét trên khía cạnh giao diện lập trình bậc cao thì việc đem so sánh C với Ada chắc chắn sẽ là một sự thiệt thòi cho C. Và có lẽ, khi đã biết tới Ada thì việc sử dụng C sẽ chỉ có nhiều ý nghĩa nếu như chúng ta muốn giao tiếp với các thư viện cung cấp bởi các môi trường phát triển phần mềm khác.

Ví dụ đơn cử là trình điều khiển của các DBMS chắc chắn sẽ luôn có phiên bản dành cho C đầu tiên rồi sau đó mới là các phiên bản dành cho các ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến. Bởi vì dù gì thì C cũng là gốc rễ của các hệ điều hành mà chúng ta đang sử dụng. 😄

function

Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại Increment một chút và sử dụng định nghĩa function thay thế cho procedure.

package Week is

  -- ... constant String ...

  procedure Put_Weeks;
  function Increment (Day : Integer) return Integer;
  
end Week;
package body Week is

  -- procedure Put_Weeks ...

  function Increment (Day : in Integer)
   return Integer is
  begin
   return Day + 1;
  end Increment;
  
end Week;
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Week;

procedure Main is
  Day : Integer;
begin
  Day := 0;
  Day := Week.Increment (Day);
  Put_Line ("Increased :" & Integer'Image (Day));
end Main;

Do các Hàm function được định nghĩa là sẽ không tạo ra thay đổi tác động tới môi trường bên ngoài nên chúng ta không cần các chỉ dẫn inout cho các tham số. Thay vào đó thì mặc định tất cả các tham số được truyền vào sẽ đều là in và không có bất kỳ thao tác nào dạng như phép gán giá trị được cho phép thực hiện trên các tên tham chiếu này. Nếu muốn thực hiện các thao tác tính toán có logic phức tạp, chúng ta sẽ phải khai báo thêm các biến cục bộ để sử dụng.

[Procedural Programming + Ada] Bài 5 - Basic Types & Attributes


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.