+3

Lấy lại mật khẩu của mysql

Đã bao giờ bạn set up mysql nhưng lại quên cmn mất mật khẩu root? Sau rất nhiều lần ngu người, sau 1 thời gian google search, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của thanh niên Hoàng Văn Phương, mình đã thành công trong việc lấy lại được mật khẩu root của nó (mysql).

Mình làm trên CentOS thì chỉ sử dụng mấy lệnh đơn giản như sau:

  • Stop services mysql
/etc/rc.d/init.d/mysqld  stop
  • Chạy mysqld_safe

Muốn biết thêm về mysqld_safe, bạn có thể tham khảo link: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqld-safe.html

mysqld_safe --skip-grant-tables &
  • Login vào mysql
mysql -u root

Không cần phải tham số -p để nhập password! Vì password bạn quên cmnr còn đâu mà nhập! :v

  • Cài đặt password mới cho user root
use mysql;
update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
  • Reload lại các quyền của user
flush privileges;
  • Start lại services mysql
/etc/rc.d/init.d/mysqld start
  • Quit khỏi mysql console, đăng nhập thử
mysql -u root -p

Xong nhập password bạn vừa thay đổi vào. Nếu mà đăng nhập vào được trong mysql console thì xin chúc mừng, bạn đã thay đổi thành công! Còn nếu không đăng nhập được thì chắc là do mysql có chức năng nhận dạng độ đẹp trai của người sử dụng. Lúc ấy hãy đi Cát Tường thẩm mỹ và quay trở lại setup lại nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.