Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

315 1052 10 1.0M
Silver Content Creator
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

4.7K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

4.1K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

1.4K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

2.2K 2 0
8
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

510 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

2.3K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

714 1 0
4
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

2.2K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

542 2 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

4.5K 6 0
12
Avatar

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

1.0K 2 11
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

987 5 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

2.1K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

564 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

992 0 12
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

3.2K 3 0
9
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

732 2 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

2.7K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 1)

2.2K 1 9
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.