Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

263 639 10 515.7K
Silver Content Creator
Avatar

Ứng dụng của ECC: Trao đổi khóa Diffie-Hellman

2.0K 2 0
8
Avatar

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

2.6K 7 22
Avatar

Khai thác PHP Deserialization

970 2 0
1
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

736 5 0
9
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.5K 9 0
20
Avatar

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

6.2K 4 7
Avatar

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

3.8K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

1.8K 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

1.0K 6 4
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Remote

365 0 1
  • Avatar
6
Avatar

[Write up] Vulnhub: Sumo - Kernel exploit

586 2 0
8
Avatar

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

4.5K 6 7
Avatar

Pentest Web với Wfuzz

881 2 0
2
Avatar

[Hackthebox Write-up] Traceback

364 1 0
2
Avatar

[Phân tích Log] SQL Injection part1

759 1 0
6
Avatar

XML external entity (XXE) injection

3.7K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Reverse Shell bằng OpenSSL

261 0 0
-1
Avatar

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.8K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

668 1 0
7
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

1.6K 2 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.