Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

271 738 10 633.6K
Silver Content Creator
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

921 4 0
11
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.3K 11 0
6
Avatar

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

1.4K 4 6
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

672 4 0
5
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

3.7K 2 6
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

1.0K 0 9
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.6K 8 4
Avatar

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

501 6 0
16
Avatar

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

2.6K 3 10
Avatar

[Write up] Rootme web: Khai thác sql injection

4.9K 4 1
  • Avatar
6
Avatar

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

154 4 0
7
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

3.5K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

[Write up] BugBountyHunter khai thác XSS (phần 1)

1.0K 4 0
13
Avatar

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

3.6K 20 24
Avatar

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

2.5K 22 6
Avatar

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

653 5 0
14
Avatar

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

2.3K 49 6
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 2)

806 9 1
  • Avatar
7
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 1)

4.1K 11 0
12
Avatar

[Write-up] Intigriti's December XSS Challenge 2020

682 3 1
  • Avatar
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.