Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

262 621 10 512.8K
Silver Content Creator
Avatar

[Write up] HTB: Knife - PHP 8.1.0 RCE

260 0 1
 • Avatar
4
Avatar

DNSStager - Công cụ giúp bạn ẩn payload trong DNS

1.4K 0 0
5
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

502 0 0
4
Avatar

EC-Cube CMS và một số vấn đề bảo mật

859 5 0
8
Avatar

Khai thác lỗ hổng dựa trên chức năng quên mật khẩu

1.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xác thực trong ứng dụng web và một vài lỗ hổng bảo mật liên quan

2.1K 0 0
6
Avatar

Think out of the box trong việc tìm kiếm lỗ hổng .NET deserialization

534 0 1
 • Avatar
7
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

2.4K 7 1
 • Avatar
10
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

666 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

1.7K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

1.1K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

1.4K 2 0
8
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

403 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

1.4K 3 3
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

547 1 0
3
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

1.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

388 1 0
10
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

1.9K 6 0
12
Avatar

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

663 1 11
Avatar

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

661 5 1
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.