Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

138 183 9

HTTP/3 là gì?

1.7K 7 0
23

Android Pentesting và các vấn đề liên quan

521 2 0
7

Tìm hiểu CodeQL

553 3 6
5

Tấn công Path traversal và cách thức phòng thủ

1.2K 4 1
5

ASLR là gì và tại sao nó giúp hệ thống của chúng ta an toàn hơn?

533 3 2
11

Cài đặt iOS app thông qua sideloading

1.4K 1 0
3

Phân loại ứng dụng di động

1.7K 4 4
8

Các tác vụ cơ bản khi test iOS

193 0 1
3

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

312 3 0
8

File Inclusion Vulnerability Exploit

817 1 0
4

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

568 3 2
10

Server-side request forgery (SSRF)

631 1 3
3

Server-Side Template Injection

992 4 2
9

DRM là gì và cách DRM kiểm soát bản quyền số ?

2.3K 3 0
10

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

415 1 0
4

Hướng dẫn cài đặt VPN cho VPS - Outline VPN

2.1K 2 13
10

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

1.1K 10 1
15

⚠️ Hãy lưu ý trước khi sử dụng bất kì USB nào ☢️

359 2 3
7

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

570 0 0
3

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

1.7K 10 6
14