Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

227 400 10 332632
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

728 0 8
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.4K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

445 6 0
16
Avatar

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

1.7K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

[Write up] Rootme web: Khai thác sql injection

3.5K 4 0
6
Avatar

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

135 3 0
6
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

2.4K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

[Write up] BugBountyHunter khai thác XSS (phần 1)

831 2 0
11
Avatar

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

3.0K 20 13
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

2.3K 21 6
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

519 4 0
13
Avatar

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

1.6K 47 6
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 2)

611 9 1
 • Avatar
7
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 1)

2.2K 11 0
9
Avatar

[Write-up] Intigriti's December XSS Challenge 2020

550 3 1
 • Avatar
17
Avatar

OpenCRX: XXE to RCE

438 4 0
7
Avatar

[Hackthebox] Tabby and Doctors Writeups

305 1 0
2
Avatar

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.1K 7 0
9
Avatar

Hãy để việc fuzzing đơn giản hơn với Nuclei

975 1 0
4
Avatar

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

361 1 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.