Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

196 320 10
Avatar

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

1.3K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

891 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Remote

283 0 1
 • Avatar
6
Avatar

[Write up] Vulnhub: Sumo - Kernel exploit

341 2 0
8
Avatar

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

2.8K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Pentest Web với Wfuzz

587 2 0
2
Avatar

[Hackthebox Write-up] Traceback

281 1 0
2
Avatar

[Phân tích Log] SQL Injection part1

495 1 0
6
Avatar

XML external entity (XXE) injection

2.3K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Reverse Shell bằng OpenSSL

187 0 0
-1
Avatar

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.4K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

504 1 0
7
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

1.0K 2 0
4
Avatar

[HTB Write-up] Blunder

91 0 0
0
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Cascade

252 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #3: Bypass Restricted Shell

757 2 1
 • Avatar
5
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

558 0 0
4
Avatar

[Hackthebox- Writeup] Book

502 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

7.1K 8 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

1.5K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.