Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

196 320 10
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 1)

491 1 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Bạn cần gì để có thể trở thành một hacker mũ trắng?

569 6 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Công nghệ Content Disarm and Reconstruction (CDR) - Những điều cơ bản nhất

146 0 0
4
Avatar

Khai thác subdomain takeover thông qua Azure

263 0 0
7
Avatar

Giới thiệu về Apache Dubbo và phân tích CVE 2019-17564

265 0 0
4
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

753 2 0
10
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.1K 11 0
5
Avatar

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

1.0K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

497 2 0
3
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

1.8K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

481 0 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.3K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

405 5 0
16
Avatar

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

1.3K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

[Write up] Rootme web: Khai thác sql injection

2.2K 3 0
6
Avatar

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

124 3 0
6
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

2.2K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Write up] BugBountyHunter khai thác XSS (phần 1)

656 2 0
11
Avatar

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

2.7K 20 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

2.1K 19 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
58
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.