Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

138 183 9

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

836 1 6
7

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

738 2 3
11

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

926 4 1
3

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

617 4 4
6

[Hackthebox - Writeup] Remote

217 0 1
5

[Write up] Vulnhub: Sumo - Kernel exploit

182 2 0
8

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

1.1K 4 4
16

Pentest Web với Wfuzz

303 2 0
2

[Hackthebox Write-up] Traceback

125 1 0
2

[Phân tích Log] SQL Injection part1

332 1 0
6

XML external entity (XXE) injection

933 1 0
1

Reverse Shell bằng OpenSSL

116 0 0
-1

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.0K 5 2
9

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

353 1 0
6

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

410 2 0
4

[HTB Write-up] Blunder

18 0 0
0

[Hackthebox - Writeup] Cascade

204 0 3
6

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #3: Bypass Restricted Shell

406 2 1
5

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

235 0 0
4

[Hackthebox- Writeup] Book

333 2 0
5