Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

196 320 10
Avatar

Think out of the box trong việc tìm kiếm lỗ hổng .NET deserialization

358 0 0
5
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

820 6 1
 • Avatar
7
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

291 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

390 1 0
5
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

821 3 1
 • Avatar
10
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

630 1 0
7
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

254 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

609 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

235 1 0
3
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

432 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

194 1 0
8
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

520 5 0
11
Avatar

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

259 1 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

352 4 0
9
Avatar

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

1.3K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

260 1 0
4
Avatar

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

570 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

1.1K 3 0
8
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

261 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

1.1K 8 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.