Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

272 748 10 639.5K
Silver Content Creator
Avatar

OS Command Injection là gì, Command Injection có nguy hiểm không?, cần cực kỳ thận trọng đối với các lệnh OS gọi từ Website của bạn

2.9K 0 0
4
Avatar

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

1.5K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

367 0 0
6
Avatar

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

365 2 0
4
Avatar

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

1.9K 11 3
Avatar

Sử dụng PHP query string parser để qua mặt IDS, IPS và WAF

626 5 6
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

1.2K 3 3
Avatar

Phần 9: SQL Injection

1.6K 1 0
4
Avatar

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

310 1 0
7
Avatar

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

509 2 0
13
Avatar

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

283 6 1
  • Avatar
7
Avatar

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

8.6K 59 1
  • Avatar
35
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.