Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

114 133 12

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

40 1 3
8

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

103 1 0
1

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

381 3 4
7

[Hackthebox - Writeup] Remote

101 0 1
4

[Write up] Vulnhub: Sumo

62 1 0
6

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

364 3 4
13

Pentest Web với Wfuzz

154 2 0
3

[Hackthebox Write-up] Traceback

63 1 0
2

[Phân tích Log] SQL Injection part1

198 1 0
6

XML external entity (XXE) injection

145 1 0
1

Reverse Shell bằng OpenSSL

72 0 0
0

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.0K 4 2
8

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

213 1 0
6

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

184 2 0
3

[Hackthebox - Writeup] Cascade

161 0 3
6

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #3: Bypass Restricted Shell

232 2 0
5

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

97 0 0
4

[Hackthebox- Writeup] Book

204 2 0
5

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

3.3K 6 18
28

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

473 3 1
11