Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

98 114 12

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #2: Stored Credentials, Kernel Exploits, Scheduled Tasks, ...

93 1 0
3

[Hackthebox - Writeup] Cascade

131 0 3
6

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #3: Bypass Restricted Shell

140 0 0
4

[Hackthebox- Writeup] Book

168 1 0
5

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

2.8K 6 16
26

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

393 2 1
11

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

742 9 7
15

Sử dụng tool tìm kiếm thư mục web

310 3 0
2

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #2: Using PATH Variables

242 2 0
5

iOS Testing Setup

91 0 0
2

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

383 2 0
12

Do thám website: Web reconnaissance tools #2 - Sublist3r

131 2 0
4

Làm thế nào để RCE trên Windows từ Linux?

136 0 0
2

Truy tìm IP thật của server sử dụng dịch vụ Cloudflare

1.1K 11 0
11

Tạo 1 tool scan subdomains đơn giản với Python

479 5 0
6

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

203 1 0
3

iOS Security Architecture

153 1 0
2

Cài đặt công cụ kiểm thử iOS cơ bản cho Linux

110 2 0
3

AWS: Cluster, partition, và spread placement groups

162 0 0
6

Các phương thức Scaling trong AWS

125 0 0
5