Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.3K 1 1
11

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

4.5K 11 4
27

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

3.3K 6 31
22

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

5.1K 16 8
21

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

1.2K 5 2
13

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

585 3 1
2

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

2.3K 6 0
16

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.1K 1 2
9

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

4.3K 5 1
11

Faster RCNN for Object Detection with Keras

3.3K 2 1
7

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

1.1K 2 1
8

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

279 0 0
2

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

746 0 4
12

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

3.9K 1 0
13

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

5.1K 12 5
31

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

5.0K 9 4
31

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.2K 32 22
77

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

1.7K 7 7
25

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

788 5 9
9

Xây dựng hệ thống tìm kiếm nhạc bằng âm thanh với Python và Approximate Nearest Neighbors

4.3K 14 9
34