Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

540 1521 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Tản mạn về Generative models (Part 1): Các mô hình Autoencoder (VAEs)

3.2K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 2)

536 0 0
7
Avatar

ONNX và Tensorflow

1.0K 4 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

1.8K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

1.2K 4 0
13
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 1)

474 0 1
 • Avatar
10
Avatar

Một số package mà bạn nên thử để trực quan hóa dữ liệu

723 4 1
 • Avatar
17
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

2.7K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Một số kiến thức cơ bản về Text2Speech

1.2K 5 0
16
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

4.2K 3 0
10
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 2)

1.3K 4 6
Avatar

[Paper Explain] Reading Race: AI Recognises Patient's Racial Identity In Medical Images

270 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data

718 0 0
6
Avatar

Giới thiệu về mô hình neural ODE

479 0 0
6
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

1.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 1)

3.3K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 2)

1.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

3.5K 4 0
8
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình diffusion và mô hình dạng SDE tổng quát

1.8K 5 0
23
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 1)

1.6K 5 3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.