Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

CTC và bài toán sequence to sequence

482 1 0
7

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

4.3K 3 9
17

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

4.3K 18 13
47

Modern Recommendation Systems in Real Application

771 3 3
8

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.1K 4 6
23

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

1.5K 3 5
18

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

1.5K 0 1
4

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.4K 8 0
30

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

722 1 0
7

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

6.5K 3 11
28

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

7.0K 40 84
125

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

2.9K 1 1
11

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

961 4 0
13

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.5K 4 7
12

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.6K 4 1
12

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

3.9K 15 1
32

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

1.1K 1 1
7

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.9K 5 1
12

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

1.4K 3 2
11

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

1.3K 4 2
9