Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

398 730 44 1.1M
Avatar

Nhận diện biển báo giao thông cùng RepVGG

1.2K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

1.5K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

1.1K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

408 2 0
6
Avatar

[Text Spotting] ABCNet: Real-time Scene Text Spotting with Adaptive Bezier-Curve Network

380 2 0
7
Avatar

[NLP] Tổng quan về Word Representation

351 2 0
10
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

340 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Những mô hình trợ thủ đắc lực trong các mô hình Deep learning [Phần 1]

1.8K 16 10
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Một vài phương pháp tiền xử lý tín hiệu âm thanh

783 3 0
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Cepstral

388 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Spectral

473 2 0
5
Avatar

Visualize data với Altair trong Python

367 1 0
8
Avatar

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

491 7 0
14
Avatar

RepVGG - Sự trở lại của một tượng đài

1.6K 19 3
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

766 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

820 3 0
11
Avatar

MLP-Mixer - Hướng giải quyết các bài toán Computer Vision mới bên cạnh CNN và Transformer

1.2K 3 0
25
Avatar

Tìm hiểu về Text Steganography

784 4 1
 • Avatar
18
Avatar

[Text Spotting] FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network

288 3 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.6K 5 0
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.