Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

322 525 32
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

949 4 0
11
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

3.2K 3 0
13
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

5.0K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

1.1K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.0K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

4.9K 4 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

10.9K 18 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
113
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

713 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Self-training with noisy students

432 0 0
12
Avatar

Data Visualize Cheatsheet for EDA

406 3 1
 • Avatar
12
Avatar

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

3.1K 0 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

4.4K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

2.8K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tips! Tips! Tips sử dụng pandas vừa nhanh vừa hữu ích khi EDA dữ liệu.

222 2 0
8
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

3.3K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Bạn có thích visualize dữ liệu theo cách cute giống tui hông?

923 3 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Support Vector Machine

914 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Face Detection on Custom Dataset using Detectron2 in Google Colab

1.3K 0 0
7
Avatar

DETR Object Detection Transformer

755 3 1
 • Avatar
15
Avatar

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

10.2K 13 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
47
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.