Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

322 525 32
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

2.1K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Rasa Forms Tutorial

496 1 0
7
Avatar

Tìm hiểu CuPy

383 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

1.0K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

463 0 1
 • Avatar
4
Avatar

GraphRel: A way of using graph neural network for relation extraction, pros and cons.

208 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

750 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

931 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

1.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

2.9K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

789 4 0
7
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

1.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Nhận dạng tiếng Việt cùng với Transformer OCR

4.0K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

282 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

163 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.0K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Simple Node classification GNN

356 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Giới thiệu về Rasa Retrieval Actions

459 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Computer Vision for object tracking

2.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

951 6 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.