Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

3.1K 5 9
20

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

3.5K 3 17
23

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.4K 3 4
22

Xử lý ngày tháng trong chatbot với Tiếng Việt

537 2 2
6

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

348 5 4
9

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

1.1K 2 10
19

Cách kết nối Chatwork với Rasa, và 5 phút mặc niệm latency trên trời.

737 2 0
13

Tạo chatbot trên Chatwork tự động giải đáp thông tin về dịch COVID-2020

2.5K 24 9
68

Xử lý missing data trong Data analysis

2.2K 4 0
9

Tâp tành làm RASA CHATBOT

3.5K 2 4
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

2.4K 10 9
10

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.8K 4 4
14

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

4.4K 7 16
30

Ensemble learning và các biến thể (P1)

1.9K 1 5
7

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

684 1 4
11

Tf-idf algorithm, Text retrieval and Search engines

751 1 0
4

Giải mã các công nghệ sử dụng trong hệ thống Sun* Room Booking

685 6 2
37

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

1.9K 1 1
9

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

1.7K 0 0
9

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

1.3K 2 0
4