Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

485 1325 45 1.6M
Silver Content Creator
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

208 0 0
6
Avatar

Prunning model với Tensorflow API

239 3 0
7
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

329 2 0
11
Avatar

Vẫn là về Layer-Wise Relevance Propagation nhưng mà ít chữ hơn

246 1 1
 • Avatar
9
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

1.8K 3 4
Avatar

Tản mạn về Generative models (Part 1): Các mô hình Autoencoder (VAEs)

2.6K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 2)

494 0 0
7
Avatar

ONNX và Tensorflow

880 4 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

1.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

1.0K 4 0
12
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 1)

446 0 1
 • Avatar
10
Avatar

Một số package mà bạn nên thử để trực quan hóa dữ liệu

640 4 1
 • Avatar
17
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

2.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Một số kiến thức cơ bản về Text2Speech

1.1K 5 0
16
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

3.5K 3 0
9
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 2)

1.1K 4 6
Avatar

[Paper Explain] Reading Race: AI Recognises Patient's Racial Identity In Medical Images

261 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data

582 0 0
4
Avatar

Giới thiệu về mô hình neural ODE

399 0 0
6
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

865 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.