Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

322 525 32
Avatar

MLP-Mixer - Hướng giải quyết các bài toán Computer Vision mới bên cạnh CNN và Transformer

697 3 0
23
Avatar

Tìm hiểu về Text Steganography

443 4 1
 • Avatar
18
Avatar

[Text Spotting] FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network

173 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.3K 5 0
16
Avatar

[Pytorch Tutorial] - Deploy mô hình PyTorch lên web browser sử dụng ONNX.js

893 7 0
15
Avatar

[B5'] - Tìm hiểu về BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking

400 4 0
10
Avatar

Xử lý ngon lành Microsoft Office Word với Python-Docx

814 4 0
22
Avatar

Tản mạn về Self Attention

1.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

SemEval 2021 Task 5: Toxic Span Detection

419 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

497 0 0
4
Avatar

[AI From Scratch][Basic ML] #3 - Logistic Regression

359 1 0
6
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #2 - Linear Regression

206 0 1
 • Avatar
4
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #1- K Nearest Neighbor

375 0 0
4
Avatar

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

286 6 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Xây dựng web app cực xịn xò cho project của bạn chỉ với 10 dòng code

1.7K 8 0
17
Avatar

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

377 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

2.9K 8 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

[B5'] EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples

172 0 0
4
Avatar

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

187 0 0
5
Avatar

[B5'] Smooth Adversarial Training

157 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.