Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

132 112 24

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

3.8K 10 3
33

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

760 3 0
6

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

243 2 0
9

CTC và bài toán sequence to sequence

230 0 0
6

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.9K 2 2
13

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

3.6K 17 12
48

Modern Recommendation Systems in Real Application

531 2 3
7

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.0K 4 6
23

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

883 3 5
16

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

479 0 1
2

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.1K 7 0
24

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

249 1 0
4

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

2.3K 0 6
11

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

5.2K 38 82
116

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

1.0K 1 1
8

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

685 3 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

620 2 7
8

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.1K 4 1
11

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

2.3K 14 1
29

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

492 1 1
7