Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

485 1325 45 1.6M
Silver Content Creator
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

5.6K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tăng tốc thử nghiệm Object Detection với MMDetection

852 5 1
 • Avatar
14
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 3 - Self Supervised Representation Learning

828 3 0
12
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

4.6K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 2 - Semi Supervised Learning

1.9K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình về Text-To-Speech (P2)

464 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p4) - GlowTTS

315 0 0
4
Avatar

Hello world với Reinforcement Learning

507 1 0
11
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

355 4 3
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p3) - FastSpeech2

327 0 0
8
Avatar

Deformable DETR: Phương pháp tiếp cận end-to-end cho bài toán object detection

1.3K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

[Paper Explain][Face Anti-Spoofing phần 2] SGTD - Tận dụng thông tin không gian và thời gian cho bài toa Face Anti-spoofing

646 7 0
14
Avatar

Đôi điều cơ bản về học tăng cường

1.3K 2 5
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

1.4K 7 6
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

1.2K 6 4
Avatar

Đánh giá model trong Machine Learing

4.1K 2 0
7
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

123 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-To-Speech (p2) - FastSpeech

278 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

3.8K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Xây dựng pipeline học máy với FuseML

348 1 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.