Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

168 0 3
10

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

430 3 0
10

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

951 4 13
13

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

984 5 4
17

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

779 1 1
11

ShuffleNet - Deep Network dành cho thiết bị Mobile

446 1 0
11

[B5’] SynFlow: Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow

115 0 0
6

[B5'] Piracy Resistant Watermarks for Deep Neural Networks

185 2 0
8

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

1.3K 2 0
10

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

1.0K 2 5
6

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

1.5K 4 0
14

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

547 0 0
14

Scene Text Recognition sử dụng mô hình Transformer

664 2 5
7

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

347 0 3
11

Nhận diện biển số xe Việt Nam

7.6K 15 15
33

Một số tips khi sử dụng Jupyter-Notebook

1.7K 6 0
12

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

8.1K 8 9
47

Data generator với Keras

907 1 0
6

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

969 4 4
13

Faster R-CNN cho bài toán phát hiện đối tượng

992 0 0
6