Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 726 44 1.1M
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

468 1 0
8
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 1)

838 1 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 2)

510 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

1.2K 3 0
5
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình diffusion và mô hình dạng SDE tổng quát.

902 5 0
18
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 1)

642 3 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

341 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Imbalance Problem in Object Detection

402 2 0
12
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình dựa trên score

345 0 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Vision Transformer - An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale

624 2 1
 • Avatar
13
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

789 6 0
13
Avatar

[Paper Explain] Lottery Ticket Hypothesis

288 2 0
9
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

431 1 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

1.7K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Phát hiện và xóa con dấu trong ảnh tài liệu bằng thư viện Stamp Processing

606 2 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Thư viện Table Reconstruction và bài toán tái cấu trúc bảng

1.1K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

1.8K 4 1
 • Avatar
17
Avatar

Sơ lược về Deformable Convolution Networks

704 1 1
 • Avatar
11
Avatar

Một ứng dụng nho nhỏ của giải thuật di truyền trong Reinforcement Learning - Sinh chuỗi tương tự

733 3 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

863 0 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.