Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

322 525 32
Avatar

Tạo dữ liệu cho bài toán OCR Tiếng Việt trong 5 bước.

969 12 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

380 0 0
9
Avatar

Autocorrect

87 0 0
5
Avatar

Không còn đau đầu với thuật toán phức tạp vì đã có Google OR-Tools

1.2K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Nhận diện biển báo giao thông cùng RepVGG

629 13 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Tìm hiểu bài toán OCR với CRNN và CTC loss - OCR from scratch with PyTorch (P1)

465 0 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

616 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

213 2 0
6
Avatar

[Text Spotting] ABCNet: Real-time Scene Text Spotting with Adaptive Bezier-Curve Network

148 2 0
7
Avatar

[NLP] Tổng quan về Word Representation

178 1 0
9
Avatar

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

261 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Những mô hình trợ thủ đắc lực trong các mô hình Deep learning [Phần 1]

1.1K 14 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Một vài phương pháp tiền xử lý tín hiệu âm thanh

338 3 0
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Cepstral

153 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Spectral

172 2 0
5
Avatar

Visualize data với Altair trong Python

230 1 0
8
Avatar

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

151 5 0
12
Avatar

RepVGG - Sự trở lại của một tượng đài

1.2K 18 3
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

274 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

463 3 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.