Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 327 24

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

624 5 5
14

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

804 9 2
22

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

2.2K 3 6
14

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

6.6K 11 11
88

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

556 5 2
14

Self-training with noisy students

260 0 0
11

Data Visualize Cheatsheet for EDA

304 2 1
11

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

982 0 6
6

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

2.2K 4 4
14

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

1.3K 4 7
21

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

2.2K 3 12
21

Support Vector Machine

616 2 2
10

Face Detection on Custom Dataset using Detectron2 in Google Colab

720 0 0
7

DETR Object Detection Transformer

435 1 1
11

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

5.4K 9 21
35

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

3.2K 2 9
12

[PyTorch Tutorial] #2 - Hooks - Một công cụ mà bạn không nên bỏ qua khi làm việc với PyTorch

695 2 1
12

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

1.9K 5 13
21

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

581 4 0
13

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

821 4 4
12