Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

140 143 25

Tâp tành làm RASA CHATBOT

1.1K 2 1
20

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

935 8 8
7

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.3K 3 4
12

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

1.9K 5 12
22

Ensemble learning và các biến thể (P1)

586 1 4
8

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

315 1 4
11

Tf-idf algorithm, Text retrieval and Search engines

308 1 0
4

Giải mã các công nghệ sử dụng trong hệ thống Sun* Room Booking

559 6 2
36

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

763 0 1
6

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

325 0 0
8

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

901 3 0
4

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

504 1 0
10

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

3.4K 0 0
4

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

677 2 1
9

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

3.2K 0 2
14

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

278 2 0
4

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

148 5 0
3

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

1.3K 9 6
33

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

703 9 4
20

Write-up cho bài "Loan Default Detection"

24 0 0
0