Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Unit @Sun* Asterisk .Inc

62 64 19

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

1.7K 0 6
7

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

4.9K 38 82
115

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

629 3 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

486 1 7
8

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

2.1K 14 1
29

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

758 3 1
9

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

475 3 2
8

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

618 4 2
6

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

3.1K 9 0
25

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

2.0K 5 24
18

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

719 5 2
11

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.0K 4 0
13

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.5K 1 1
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

2.4K 5 3
22

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.7K 29 22
74

Xây dựng hệ thống tìm kiếm nhạc bằng âm thanh với Python và Approximate Nearest Neighbors

2.5K 14 9
32

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.4K 22 7
29

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

1.7K 14 31
25

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

3.0K 8 14
25

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

3.8K 25 13
37