Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

543 1535 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

CTC và bài toán sequence to sequence

1.1K 1 0
8
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

8.6K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

4.9K 19 15
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Modern Recommendation Systems in Real Application

1.3K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.3K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

2.8K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

4.4K 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

2.1K 10 0
33
Avatar

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

2.6K 4 0
10
Avatar

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

21.2K 14 11
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

11.5K 51 88
 • Avatar
 • Avatar
147
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

8.3K 4 1
 • Avatar
12
Avatar

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

1.3K 5 0
13
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

5.2K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

3.7K 5 1
 • Avatar
19
Avatar

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

11.1K 29 2
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

3.9K 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

5.3K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

3.9K 6 17
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

3.2K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.