Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

425 824 45 1.2M
Gold Content Creator
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

5.6K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

7.3K 20 13
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

12.8K 11 21
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

5.1K 27 14
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

1.0K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

5.2K 22 7
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

20.5K 19 22
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

13.4K 45 67
 • Avatar
 • Avatar
70
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

1.0K 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

1.0K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

1.1K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.2K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

6.0K 18 6
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

5.0K 16 0
27
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

10.6K 19 24
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

18.2K 21 5
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

5.6K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

2.5K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.6K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

38.6K 30 36
 • Avatar
 • Avatar
88
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.