Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

539 1511 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

5.3K 7 5
Avatar

Xử lý ngày tháng trong chatbot với Tiếng Việt

722 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

1.8K 7 4
Avatar

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

3.5K 2 10
Avatar

Cách kết nối Chatwork với Rasa, và 5 phút mặc niệm latency trên trời.

1.7K 3 0
15
Avatar

Tạo chatbot trên Chatwork tự động giải đáp thông tin về dịch COVID-2020

3.6K 27 9
Avatar

Xử lý missing data trong Data analysis

11.7K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tâp tành làm RASA CHATBOT

10.6K 2 4
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

5.1K 11 9
Avatar

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

3.5K 6 4
Avatar

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

12.3K 20 17
Avatar

Ensemble learning và các biến thể (P1)

14.1K 9 6
Avatar

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

1.3K 5 4
Avatar

Tf-idf algorithm, Text retrieval and Search engines

2.1K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Giải mã các công nghệ sử dụng trong hệ thống Sun* Room Booking

869 7 2
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

8.5K 3 1
 • Avatar
16
Avatar

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

7.1K 2 1
 • Avatar
14
Avatar

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

2.8K 3 0
4
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

8.6K 1 0
13
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

28.9K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.