Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 718 44 1.1M
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

9.6K 16 4
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.5K 32 22
 • Avatar
 • Avatar
77
Avatar

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

2.4K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

1.1K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm nhạc bằng âm thanh với Python và Approximate Nearest Neighbors

6.7K 15 10
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

23.7K 22 45
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

10.6K 11 10
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

5.6K 32 7
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

9.6K 18 24
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Xây dựng chatbot tự động chat trên Chatwork với Chatterbot và Django

3.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

1.2K 5 6
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

2.3K 14 32
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

5.3K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

6.9K 20 13
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

12.0K 10 20
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

4.9K 27 14
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

1.0K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

4.9K 21 7
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

19.7K 19 22
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

12.9K 44 67
 • Avatar
 • Avatar
69

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.