Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 725 44 1.1M
Avatar

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

7.2K 20 2
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

2.3K 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

3.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

2.8K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

2.2K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

2.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

6.8K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

4.7K 8 32
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

10.0K 19 9
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

2.0K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

914 3 1
 • Avatar
2
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

4.5K 8 0
19
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

2.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

6.8K 6 1
 • Avatar
12
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

4.8K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

2.4K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

414 0 0
2
Avatar

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

1.1K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

6.1K 1 0
15
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

6.5K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
39

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.