Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

543 1536 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

ShuffleNet - Deep Network dành cho thiết bị Mobile

1.2K 2 0
14
Avatar

[B5’] SynFlow: Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow

232 0 0
6
Avatar

[B5'] Piracy Resistant Watermarks for Deep Neural Networks

295 2 0
8
Avatar

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

9.7K 6 0
21
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

4.1K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

3.8K 7 0
24
Avatar

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

1.0K 0 0
16
Avatar

Scene Text Recognition sử dụng mô hình Transformer

1.9K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

561 0 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Nhận diện biển số xe Việt Nam

28.8K 29 30
 • Avatar
 • Avatar
56
Avatar

Một số tips khi sử dụng Jupyter-Notebook

13.5K 9 0
15
Avatar

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

1.0K 2 0
7
Avatar

Corner Detection với OpenCV

4.1K 4 0
11
Avatar

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

20.3K 23 11
 • Avatar
 • Avatar
72
Avatar

Data generator với Keras

4.0K 2 0
13
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

5.0K 5 1
 • Avatar
17
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

8.0K 5 0
12
Avatar

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

2.1K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Faster R-CNN cho bài toán phát hiện đối tượng

3.7K 0 0
7
Avatar

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

1.8K 2 1
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.