Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

541 1530 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

10.0K 10 7
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

6.9K 9 10
Avatar

Tips! Tips! Tips sử dụng pandas vừa nhanh vừa hữu ích khi EDA dữ liệu.

662 4 0
9
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

5.1K 5 17
Avatar

Bạn có thích visualize dữ liệu theo cách cute giống tui hông?

1.1K 3 4
Avatar

Support Vector Machine

1.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Face Detection on Custom Dataset using Detectron2 in Google Colab

2.7K 2 0
10
Avatar

DETR Object Detection Transformer

2.3K 5 1
  • Avatar
17
Avatar

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

23.0K 28 25
Avatar

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

16.2K 3 12
Avatar

[PyTorch Tutorial] #2 - Hooks - Một công cụ mà bạn không nên bỏ qua khi làm việc với PyTorch

1.7K 4 1
  • Avatar
16
Avatar

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

5.2K 9 17
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.4K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

2.5K 5 4
Avatar

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

271 0 3
Avatar

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

914 4 0
14
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

2.3K 6 15
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

3.2K 8 9
Avatar

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

4.8K 3 5
Avatar

ShuffleNet - Deep Network dành cho thiết bị Mobile

1.2K 2 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.