Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

541 1530 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

3.0K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Nhận dạng tiếng Việt cùng với Transformer OCR

8.3K 11 4
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

502 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

248 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.5K 6 7
Avatar

Simple Node classification GNN

932 6 4
Avatar

Giới thiệu về Rasa Retrieval Actions

934 2 3
Avatar

Computer Vision for object tracking

6.5K 5 3
Avatar

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

2.7K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

2.4K 5 1
 • Avatar
13
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

9.4K 5 0
18
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

16.0K 15 2
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

1.8K 5 5
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.4K 10 3
Avatar

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

10.4K 6 18
Avatar

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

25.0K 40 12
160
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

1.0K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Self-training with noisy students

857 1 0
15
Avatar

Data Visualize Cheatsheet for EDA

590 3 1
 • Avatar
12
Avatar

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

8.3K 2 9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.