Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

541 1530 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 2)

10.6K 11 6
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

644 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

3.6K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Rasa 2.0 có gì hot?

1.2K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

16.3K 20 18
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

18.8K 34 50
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

650 0 5
Avatar

Tạo Dashboard đầu tiên với Tableau có khó không?

1.0K 0 0
7
Avatar

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

411 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

1.5K 4 9
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

5.0K 3 5
Avatar

Rasa Forms Tutorial

1.0K 2 0
7
Avatar

Tìm hiểu CuPy

603 0 3
Avatar

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

2.7K 3 3
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

1.3K 0 1
 • Avatar
6
Avatar

GraphRel: A way of using graph neural network for relation extraction, pros and cons.

365 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.3K 4 5
Avatar

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

1.6K 7 3
Avatar

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

2.2K 5 3
Avatar

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

5.8K 3 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.