Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

321 523 32
Avatar

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

344 0 0
2
Avatar

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

971 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

4.9K 1 0
13
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

5.8K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

6.9K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.3K 32 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77
Avatar

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

2.0K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

960 5 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm nhạc bằng âm thanh với Python và Approximate Nearest Neighbors

5.4K 15 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

20.2K 21 45
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

8.0K 10 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

5.2K 26 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

7.8K 18 21
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Xây dựng chatbot tự động chat trên Chatwork với Chatterbot và Django

3.5K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

999 5 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

2.2K 14 32
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

4.5K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

5.8K 19 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

8.8K 9 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

4.6K 26 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.