Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

16.7K 20 44
27

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

6.3K 8 10
35

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.9K 25 7
34

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

6.2K 17 19
28

Xây dựng chatbot tự động chat trên Chatwork với Chatterbot và Django

3.0K 7 2
14

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

757 3 6
16

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

2.0K 14 31
26

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.7K 7 7
16

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

5.5K 17 13
31

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

6.1K 9 19
31

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

4.3K 26 13
37

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

872 4 1
7

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

3.4K 17 7
30

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

13.0K 12 21
34

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

8.5K 40 67
60

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

748 2 0
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

835 3 1
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

871 2 1
7

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.6K 19 6
32