Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

449 1019 45 1.4M
Gold Content Creator
Avatar

Latex cơ bản - Bài 6: Tạo slide với Latex

60 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 5: Trích dẫn trong Latex

29 0 0
4
Avatar

Latex cơ bản - Bài 4: Hình ảnh và bảng biểu trong Latex

30 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 3: Công thức toán học với Latex

26 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 2: Gõ văn bản trên Latex

31 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 1: Làm quen với Latex và Overleaf

97 0 0
3
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 4.2 - BALD Algorithm - Thực Hành

80 0 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 4.1 - BALD Algorithm - Lý Thuyết

74 0 0
4
Avatar

Khoá học WanDB: Chương 2 - Theo dõi thí nghiệm với WanDB

162 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Khoá học WanDB: Chương 1 - Giới thiệu về MLOps và WanDB

276 1 1
  • Avatar
11
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 3.2 - Deep Bayesian Active Learning - Thực Hành

146 2 0
4
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 3.1 - Deep Bayesian Active Learning - Lý Thuyết

94 2 0
7
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 2.2 - Các thuật toán Uncertainty Cơ bản - Thực hành

87 2 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 2.1 - Các thuật toán Uncertainty Cơ bản - Lý Thuyết

160 3 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 1 - Tổng quan về Active Learning

575 4 0
13
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

1.1K 4 1
  • Avatar
7
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

1.0K 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

1.1K 3 1
  • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

1.1K 2 1
  • Avatar
8
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.2K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.