Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

568 1669 44 2.0M
Silver Content Creator
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 4 - Bài toán Image classification

208 0 0
1
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 3 - Convolution Neural Network

155 0 0
0
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 2 - Xử lý ảnh cơ bản

391 0 0
1
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 19/06/2023 - 25/06/2023

219 1 0
5
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 1 - Giới thiệu về Computer Vision

711 1 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 22/05/2023 - 29/05/2023

184 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 7: Transformer

95 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 6: Feature Attention Network

42 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.2: Thực hành Feature Pyramid Network

45 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.1: Feature Pyramid Network

57 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.3: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 2)

46 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.2: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 1)

35 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.1: Các phương pháp hiện đại: PSPNet

37 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.8: Đánh giá kết quả mô hình phân vùng nhiều lớp

27 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.7: Thay đổi Backbone của mô hình - Mô hình ResUNet

55 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.6: Lập trình UNet cho bài toán phân vùng nhiều lớp

60 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.5: Đánh giá kết quả phân vùng của mô hình UNet

65 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.4: Training mô hình UNet

67 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.3: Lập trình mô hình UNet

102 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 4.2: Thực hành DeepLab

39 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.