Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

329 543 33
Avatar

Imbalance Problem in Object Detection

69 1 0
6
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình dựa trên score

110 0 0
5
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

204 4 0
11
Avatar

[Paper Explain] Lottery Ticket Hypothesis

186 2 0
7
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

195 1 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

634 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Phát hiện và xóa con dấu trong ảnh tài liệu bằng thư viện Stamp Processing

454 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Thư viện Table Reconstruction và bài toán tái cấu trúc bảng

730 2 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

306 4 1
 • Avatar
16
Avatar

Sơ lược về Deformable Convolution Networks

235 0 1
 • Avatar
9
Avatar

Một ứng dụng nho nhỏ của giải thuật di truyền trong Reinforcement Learning - Sinh chuỗi tương tự

474 2 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

480 0 0
7
Avatar

[Paper Explain] - Hiểu về Skip Connection - một kĩ thuật "nhỏ mà có võ" trong các kiến trúc Residual Networks

393 1 0
6
Avatar

[Paper Explain] What’s Hidden in a Randomly Weighted Neural Network? - Implement with PyTorch

274 1 0
7
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

397 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

407 1 0
11
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

176 1 0
8
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

132 3 0
4
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

149 8 0
9
Avatar

Scaling vs Normalization

232 2 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.