Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

273 439 26

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

16 0 0
2

Self-Attention Text Recognition Network

47 1 0
7

DEMON - Momentum Decay cho mô hình NN

37 1 0
7

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

158 0 2
7

Tổng quan về Neural Machine Translation

140 0 0
9

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

435 3 7
19

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

124 0 0
2

[Domain adaptation - P1] Tổng quan về kỹ thuật transfer learning và domain adaptation

114 0 0
3

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

1.1K 8 4
19

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

97 0 1
11

Data visualization với Seaborn

158 1 0
5

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

295 3 0
7

Tạo dữ liệu cho bài toán OCR Tiếng Việt trong 5 bước.

702 12 7
24

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

117 0 0
6

Autocorrect

57 0 0
4

Không còn đau đầu với thuật toán phức tạp vì đã có Google OR-Tools

1.0K 6 0
9

Nhận diện biển báo giao thông cùng RepVGG

305 13 5
24

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

293 3 5
11

Triển khai các mô hình với OpenVINO

128 2 0
5

[Text Spotting] ABCNet: Real-time Scene Text Spotting with Adaptive Bezier-Curve Network

67 1 0
7