Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

319 511 32
Avatar

Một ứng dụng nho nhỏ của giải thuật di truyền trong Reinforcement Learning - Sinh chuỗi tương tự

58 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

58 0 0
3
Avatar

[Paper Explain] - Hiểu về Skip Connection - một kĩ thuật "nhỏ mà có võ" trong các kiến trúc Residual Networks

69 0 0
3
Avatar

[Paper Explain] What’s Hidden in a Randomly Weighted Neural Network? - Implement with PyTorch

41 0 0
5
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

88 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

65 0 0
8
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

55 1 0
8
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

46 2 0
3
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

65 6 0
8
Avatar

Scaling vs Normalization

131 2 0
10
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

126 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

78 1 0
5
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

587 4 0
8
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

192 6 0
9
Avatar

[Paper Explained] TimeSformer: Are Transformers the Game-changer for Action Recognition?

182 3 0
12
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

408 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

172 2 0
6
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

167 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

395 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

300 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.