Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

568 1667 44 2.0M
Nhà sáng tạo nội dung hạng Bạc
Avatar

Xử lý dữ liệu cơ bản trên S3 với boto3 và django-storage

57 0 0
6
Avatar

Dùng Chat GPT ẵm quà sự kiện của Viblo chỉ với 30 phút?

365 0 0
9
Avatar

Tips vẽ biểu đồ đẹp bằng Python: Tạo Hiệu Ứng Vizual Hấp Dẫn

198 2 0
4
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 1)

293 1 1
 • Avatar
10
Avatar

Đừng lạc lối nữa! Azure Cognitive Search sẽ giúp bạn tìm đúng những gì bạn đang tìm kiếm

172 0 0
9
Avatar

[Paper Explain] Segment Anything in High Quality

179 0 0
4
Avatar

[Paper Explain] DAMFormer: Enhancing Polyp Segmentation through Dual Attention Mechanism

83 0 0
8
Avatar

Các kỹ thuật tuning mô hình Large Language Model (LLM)

325 2 0
7
Avatar

Ảnh của bạn đã đẹp nay sẽ còn đẹp hơn với CodeFormer

674 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

443 2 0
9
Avatar

[Paper Explain] Sử dụng Self-Instruct và Unnatural Instruction để tạo thêm dữ liệu training LLM

199 0 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tổng quan Search Engine và Vector Database [Part 1]

416 2 0
8
Avatar

Giới thiệu về Graph Neural Networks (GNNs)

429 4 0
5
Avatar

Sử dụng SQL trong Pandas như thế nào? Chúng ta có thể giải quyết bằng duckdb!

297 1 0
2
Avatar

[Vinh danh Paper] QLoRA: Quantize để training mô hình hàng tỷ tham số trên Google Colab

1.8K 8 0
31
Avatar

Descriptive Analytics - Phân tích mô tả là gì?

558 0 0
4
Avatar

Tất tần tật về LLaMA-2 - liệu có đủ làm nên một cuộc cách mạng mới

4.0K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Fine-tuning một cách hiệu quả và thân thiện với phần cứng: Adapters và LoRA

2.2K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Microsoft Fabric - Vừa mới vừa "cũ"

794 1 0
5
Avatar

Cứ thực hành Airflow dễ hiểu và đơn giản đã, chưa làm gì phức tạp cả

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí