Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

159 160 26

Support Vector Machine

247 1 2
8

Face Detection on Custom Dataset using Detectron2 in Google Colab

116 0 0
6

DETR Object Detection Transformer

188 1 1
10

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

700 7 13
18

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

466 1 8
9

[PyTorch Tutorial] #2 - Hooks - Một công cụ mà bạn không nên bỏ qua khi làm việc với PyTorch

167 1 0
8

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

228 1 1
10

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

218 2 0
10

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

349 3 3
12

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

87 0 3
10

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

222 2 0
9

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

282 2 1
11

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

234 3 4
15

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

168 1 0
9

ShuffleNet - Deep Network dành cho thiết bị Mobile

179 1 0
7

[B5’] SynFlow: Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow

85 0 0
5

[B5'] Piracy Resistant Watermarks for Deep Neural Networks

145 2 0
7

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

386 2 0
8

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

305 1 5
5

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

488 3 0
13