Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

374 676 41 1.0M
Avatar

[ML System Design] Tổng quan về Machine Learning System Design

120 2 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Từ lý thuyết lượng tử đến Quantum Neural Network

109 1 3
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tô-pô và dữ liệu: Một cách để đánh giá mô hình sinh

96 0 0
6
Avatar

Sử dụng Roboflow cho bài toán Object Detection đơn giản

78 0 0
4
Avatar

[Paper Explain] Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection

72 0 0
5
Avatar

[Paper Explain] A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations

100 0 0
7
Avatar

[Paper Explain] Two-phase training mitigates class imbalance for camera trap image classification with CNNs

58 0 0
4
Avatar

Receptive field là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với CNN?

268 1 0
11
Avatar

Bộ đôi anh em nhà Fast Speech: Ông vua mới kế vị Tacotron ? (Phần 2)

140 0 4
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Bộ đôi anh em nhà Fast Speech: Ông vua mới kế vị Tacotron ? (Phần 1)

157 1 0
8
Avatar

Conda virtual environment: thực hành, làm việc với AI nói riêng một cách hiệu quả

122 1 0
6
Avatar

Tổng quan về Self-supervised representation learning (học tự giám sát)

206 0 0
10
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

286 2 0
6
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

218 1 0
5
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

237 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 1 - Tổng quan về Active Learning

210 2 0
13
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

99 0 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Cleaning dữ liệu với một số package có sẵn, tại sao không nhỉ?

181 1 0
8
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

109 0 0
5
Avatar

Prunning model với Tensorflow API

120 3 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.