HEDSPI

HEDSPI là chương trình đào tạo các sinh viên IT của Việt Nam đào tạo ra nhiều kỹ sư đã và đang làm việc tại Nhật Bản

1 7 2

HEDSPI là tên viết tắt của dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bởi sự hợp tác của Trường ĐHBKHN và các trường đại học Nhật Bản sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Nhật Bản, vốn hỗ trợ của tổ chức JICA và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Viện CNTT&TT là đơn vị thực hiện dự án trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014. Mục đích chung của dự án là hỗ trợ phát triển đào tạo đại học của Việt Nam về lĩnh vực CNTT&TT đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế xã hội và hoà nhập với nền kinh tế thế giới.Các hoạt động trong khuôn khổ dự án hướng tới nâng cao năng lực đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học về CNTT&TT tại trường đại học trọng điểm và từ đó sẽ đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động.

Members List


Technology stacks