Viblo CV - New resume templates

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

2.8K 0 1
6

Tạo ứng dụng URL shortener chỉ với HTML và Javascript

441 3 0
9

Tổng quan về mô hình MVC

403 1 0
2

[B5'] Adversarial Frontier Stitching for Remote Neural Network Watermarking

60 0 0
3

Sự quan trọng của key props trong ReactJS

373 3 0
13

Python Numpy Tutorial

364 0 0
1

Đong đếm một số cách tổ chức CSS

795 4 4
20

NodeJS Bài 8: Controller

1.0K 0 0
3

Tạo 1 trang xem kết quả Wikipedia

92 0 0
2

Tìm hiểu về XML (phần 1)

517 1 0
1

Một số tips mà tớ đã sử dụng khi làm việc với Javascript

1.0K 6 0
5

Thiết lập lại Docker cho 1 project Rails khi áp dụng Cypress

287 0 0
4

Một số hàm xử lý file và folder trong PHP

403 0 1
1

Structural Design Patterns

95 1 0
1

Tìm hiểu các dạng chuẩn trong cơ sở dữ liệu

1.0K 5 0
0

Creational Design Patterns

63 0 0
2

Từ tìm kiếm đơn giản tới tìm kiếm nâng cao trong Rails

39 0 0
2

Design Patterns Là gì

144 1 0
3

Sử dụng ActiveDecorator

49 0 0
2

Behavioral Design Patterns

45 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.