ỨNG DỤNG SVM VÀO DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CHỨNG KHOÁN

322 0 0
0

[ThaoVTP][Dịch bài viết]  Bí mật kỹ thuật tự động get test evidence (Part 2):

204 0 0
0

[ThaoVTP] [Dịch bài viết] Bí mật tự động lấy test evidence (Part 1): Sử dụng Selenium VBA, tự động thao tác trên Browser rồi paste screen shoot vào Excel

540 1 0
1

[ThaoVTP] [Dịch bài viết] Cải thiện Project bằng KPT

231 1 1
2

LẬP LỊCH CÔNG VIỆC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ỨNG DỤNG RAILS VỚI WHENEVER VÀ DELAYED_JOB

810 2 0
2

[ThaoVTP] [DỊCH BÀI VIẾT] ホウレンソウ(HOU-REN-SOU)TRONG CÁCH THỨC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

363 0 0
0

Phát triển game với Pygame – Part 2: Sprite

1.1K 0 0
1

Interactive Cloth and Character Joint in Unity3d

138 0 0
0

Phát triển game với Pygame - Part 1: Map

3.9K 2 1
2

BIG DATA TRONG ỨNG DỤNG VÀ CUỘC SỐNG

4.4K 2 0
0

Bone trong 3ds Max, ứng dụng vào một game đơn giản

404 0 0
0

Introduction to Tornado

301 0 0
2

CASSANDRA CLUSTER, NODETOOL, ĐỒNG BỘ VÀ SAO LƯU DỮ LIỆU

714 1 0
0

APACHE CASSANDRA: PHÂN BỐ DỮ LIỆU VÀ TẠO BẢN SAO DỮ LIỆU TRONG CLUSTER - PARTITIONER VÀ REPLICATION.

1.8K 3 1
3

APACHE CASSANDRA: ARCHITECTURE AND INSTALLATION.

175 1 0
0

[Note] MacOS Maverickでbundle installする際にfails to build native extensionsエラーが出る?

29 0 0
0

jQueryプラグインを作ってみる

68 0 0
1

ĐỊNH LUẬT FITTS

263 2 0
0

[RAILS] TẠO ỨNG DỤNG WEB SỬ DỤNG GOOGLE API

1.9K 4 0
0

[RAILS] TÌM HIỂU VỀ SESSION VÀ CÁCH THỨC LƯU TRỮ SESSION DATA

10.5K 7 4
6