Sử dụng i18n trong javascript dùng gem i18n-js

1.5K 8 1
3

Sử dụng Select2 để thay thế select boxes

1.8K 2 0
-1

Design Pattern - Adapter

64 0 0
0

In ra bảng quan hệ n*n theo dạng ma trận với ít lần hit vào database

74 6 0
6

Coding conventions and standards in ruby

66 0 0
0

I18n Với human attibutes

119 2 2
0

Gọi Web API không đồng bộ & Cài đặt Callback trong Android

1.5K 1 0
0

Elasticsearch trong Rails với gem Chewy

312 3 0
1

Quản lý log với Logstash, Elasticsearch, Kibana

8.3K 15 0
10

Đồng bộ dữ liệu Core Data với Parse Service (Phần 1 + 2)

197 0 0
0

Tìm hiểu về Database class trong CI (phần 1)

108 0 0
0

Sự giống và khác nhau giữa Ruby và Java

427 0 0
2

Sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu trong bảng sử dụng AngularJS

1.2K 1 3
0

Tạo Decorator đơn giản với Gem Draper và kết hợp cùng Gem Kaminari

117 2 1
1

Thiết kế giao diện XML - Ứng dụng Android

1.2K 1 1
-1

Gem the_role 2.5.4

69 0 0
0

Linux thật tuyệt vời

551 1 0
2

Service trong android và ứng dụng

650 2 0
0

LibGDX Tutorial 6: Điều khiển chuyển động

345 0 0
0

Android RecyclerView – Simple List

296 0 0
0