Rating với ratyrate gem, đơn giản và đầy đủ hơn

775 4 1
3

Floating Point Rounding Error và câu chuyện của một game thủ Dota

335 9 3
11

Do you know zero-watermarking??

111 1 5
3

JWT authentication trong rails

482 2 0
1

Xây dựng game đơn giản với cocos2dx

900 2 0
0

Code hiệu quả hơn với tính năng Live Template của Android Studio

672 2 0
6

[Android TV] Phần 2: Xử lý phần cứng TV apps.

181 0 0
1

So sánh self và this trong PHP

5.9K 16 7
15

Giảm số lượng các câu lệnh queries bằng gem Bullet

165 1 0
1

Giới thiệu về thư viện load ảnh Glide và so sánh với thư viện Picasso

2.7K 0 0
1

Multiple authentication in Laravel 5.2

2.8K 5 2
7

Functional Programming với Python

1.9K 14 1
14

Các phương pháp hiển thị cảnh báo trong rails

739 7 0
1

NodeJS - require, exports, module.exports

230 1 0
0

Sử dụng Wicked PDF để generate file pdf

308 0 0
0

Build apps with native UI using Xamarin in Visual Studio

801 2 3
0

Sử dụng Socket để kết nối giữa iOS app và Web Server

2K 2 4
5

Android Wear và TizenWatch sự giống và khác nhau.

265 0 0
0

Convert Date (java.util.Date) to new date type Java 8: LocalDateTime, LocalDate, LocalTime.

162 1 0
0

Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android

504 3 0
1